Entradas

Ayudas para la contratación de gestores de internacionalización

NUEVA AYUDA DEL IGAPE.

El IGAPE ha convocado las ayudas para la contratación de gestores de internacionalización mediante la Resolución de 29 de diciembre de 2020 por la que se da publicidad al Acuerdo do Consello de Dirección do IGAPE que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gestores de internacionalización, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 en régimen de concurrencia no competitiva.

NOTA DE AVISO Ayudas a la contratacion de gestores de internacionalizacion - Ayudas para la contratación de gestores de internacionalización

Podrán ser beneficiarias las pymes que tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma de Galicia, con objeto social destinado a la prestación de servicios técnicos, comerciales o logísticos, y que tengan como proyecto iniciar o consolidar su proceso de internacionalización.

Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización y la incorporación o reinserción al mercado laboral de profesionales en el ámbito del comercio exterior, priorizando a los jóvenes sin o con poca experiencia y a los sénior experimentados mayores de 45 años en situación de desempleo, al mismo tiempo que se apoya a las pymes gallegas en su proceso de internacionalización, poniendo a disposición de las pymes y de los organismos empresariales información sobre profesionales con formación especializada y una subvención a fondo perdido para su contratación.

IGAPE_GestoresInternacionalizacion_2021

IGAPE_GestoresInternacionalizacion_Extracto_2021

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el finalizará el 30 de mayo de 2021, excepto que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito

quattroasesoria

NOTA DE AVISO – Ayudas a la Hostelería y Restauración – IGAPE

A dia de hoy se ha publicado la Resolución de 26 de noviembre de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de Dirección del IGAPE que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la instalación, reforma y adaptación de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración y la adquisición de elementos de envasado y embalaje para el servicio de consumo en el domicilio, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2021. Leer más

AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO

Estimados Clientes;

Comunicamos unha nova axuda do IGAPE para os comercios para contribuir a reactivacion do sector

IG279 – AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO

NOTA DE AVISO AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS 18062020 BANNER - AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO

Finalidade / Obxectivo

Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor e convocar para o ano 2020 as ditas axudas en réxime de concorrencia non competitiva.

Tipos de apoio

Axudas en concorrencia non competitiva. Réxime de minimis

Beneficiarios potenciais

 1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.2. Exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido. No momento da xustificación, os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

  4. Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

  – Que desenvolvan a súa actividade en Galicia a lo menos nun centro de traballo.
  – Que, tendo a condición de peme, empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.
  – Que estean dados de alta nalgúns dos epígrafes do IAE que se relacionan no Anexo I.
  – Que desenvolvan a actividade comercial nun ou varios establecementos, que individualmente non superen unha superficie total de 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653 do IAE.

Sectores incentivables

As actividades que se relacionan no Anexo I.

Requisitos principais do proxecto

 1. Os proxectos subvencionables terán que incluír un conxunto de actuacións de entre as descritas no artigo 1.2, aliñadas coas recomendacións do Autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia.2. O importe dos proxectos subvencionables estará comprendido entre 300 e 1.200 euros3. En ningún caso o custo dos gastos e dos investimentos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

  4. En ningún caso se admitirán os pagamentos xustificados mediante recibo do provedor, nin os pagamentos por caixa ou en efectivo.

Investimentos ou gastos computables

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:

1. Medidas de protección dos empregados e clientes no establecemento comercial, tales como:

– Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
– Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
– Dispositivos de control de aforos e de sistemas de conteo de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
– Dispositivos de control de temperatura.
– Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.

2. A adaptación do establecemento comercial para reducir o contacto do cliente con elementos e superficies e evitar a súa contaminación, tales como:

– Portas de apertura automática.
– Instalación de puntos de autopago.
– Sensores de luz.
– Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.

3. A adquisición de medios de protección e hixiene para comerciantes e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal do establecemento comercial, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade no comercio. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

4. A instalación de equipos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.

5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

6. A adquisición de equipos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento comercial.

7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante a COVID-19 implementadas no establecemento comercial.

8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde dos comerciantes, empregados e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.

Tódolos equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en: https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto

Serán subvencionables os gastos e investimentos, realizados entre o 15 de Marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2.

Contía das axudas

A contía da axuda será do 100% dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 1.200 euros

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de xullo de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Incompatibilidades

Estas axudas son incompatibles con outras axudas ou subvencións públicas destinadas ás mesmas actuacións.

Referencia lexislativa

Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG Nº120 do 19/06/2020) – Bases reguladoras e convocatoria

 

AXUDAS IGAPE – IG278 – CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19

Estimados clientes;

Publicouse a RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E)

RESUMO AXUDA CHEQUE DIXITALIZACIÓN COVID 19

RESOLUCION

EXTRACTO

NOTA DE AVISO Axudas IGAPE Cheque Covid 18062020 BANNER - AXUDAS IGAPE - IG278 - CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19

Dende quattroasesoria comunicamoslle que xa estamos traballando nas nosas instalacions con total garantía de Normativa COVID, seguindo os protocolos asinados as empresas de Oficinas e Despachos para a correcta e segura prestación de servizos os nosos clientes. Quedamos a sua disposición para calquera aclaración que poiderades necesitar.

quattroasesoria

AYUDAS PROGRAMA BONO NUEVA OPORTUNIDAD DE PERSONAS AUTÓNOMAS – TR341T

Se remite información de la convocatoria de AYUDAS PROGRAMA DEL BONO NUEVA OPORTUNIDAD DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS . DOG núm 33  de martes 18  de febrero de 2020 .

Le recordamos que desde quattroasesoria, tramitamos y  justificamos estas ayudas. En caso de que estuviera interesado quedamos a su disposición para que nos consulte.

A continuación se detallan los puntos destacados de la convocatoria: Leer más