Entradas

Prorroga de la Prestacion extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de Septiembre

Estimados clientes,

La prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuya vigencia estaba limitad hasta el 30 de junio de 2020, se prorrogará hasta el 30 de septiembre, en línea con la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre. Así, lo ha establecido José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras haber llegado a un acuerdo con los representantes de las asociaciones de trabajadores autónomos ATA,UPTA y UATAE.

Leer más

AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO

Estimados Clientes;

Comunicamos unha nova axuda do IGAPE para os comercios para contribuir a reactivacion do sector

IG279 – AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO

Finalidade / Obxectivo

Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor e convocar para o ano 2020 as ditas axudas en réxime de concorrencia non competitiva.

Tipos de apoio

Axudas en concorrencia non competitiva. Réxime de minimis

Beneficiarios potenciais

 1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.2. Exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido. No momento da xustificación, os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

  4. Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

  – Que desenvolvan a súa actividade en Galicia a lo menos nun centro de traballo.
  – Que, tendo a condición de peme, empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.
  – Que estean dados de alta nalgúns dos epígrafes do IAE que se relacionan no Anexo I.
  – Que desenvolvan a actividade comercial nun ou varios establecementos, que individualmente non superen unha superficie total de 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653 do IAE.

Sectores incentivables

As actividades que se relacionan no Anexo I.

Requisitos principais do proxecto

 1. Os proxectos subvencionables terán que incluír un conxunto de actuacións de entre as descritas no artigo 1.2, aliñadas coas recomendacións do Autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia.2. O importe dos proxectos subvencionables estará comprendido entre 300 e 1.200 euros3. En ningún caso o custo dos gastos e dos investimentos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

  4. En ningún caso se admitirán os pagamentos xustificados mediante recibo do provedor, nin os pagamentos por caixa ou en efectivo.

Investimentos ou gastos computables

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:

1. Medidas de protección dos empregados e clientes no establecemento comercial, tales como:

– Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
– Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
– Dispositivos de control de aforos e de sistemas de conteo de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
– Dispositivos de control de temperatura.
– Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.

2. A adaptación do establecemento comercial para reducir o contacto do cliente con elementos e superficies e evitar a súa contaminación, tales como:

– Portas de apertura automática.
– Instalación de puntos de autopago.
– Sensores de luz.
– Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.

3. A adquisición de medios de protección e hixiene para comerciantes e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal do establecemento comercial, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade no comercio. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

4. A instalación de equipos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.

5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

6. A adquisición de equipos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento comercial.

7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante a COVID-19 implementadas no establecemento comercial.

8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde dos comerciantes, empregados e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.

Tódolos equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en: https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto

Serán subvencionables os gastos e investimentos, realizados entre o 15 de Marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2.

Contía das axudas

A contía da axuda será do 100% dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 1.200 euros

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de xullo de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Incompatibilidades

Estas axudas son incompatibles con outras axudas ou subvencións públicas destinadas ás mesmas actuacións.

Referencia lexislativa

Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG Nº120 do 19/06/2020) – Bases reguladoras e convocatoria

 

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO (RD-L 18/20) OTRA REFORMA DE CALADO – ERTE COVID19 – DURACION Y CONDICIONES

En el día de ayer ha sido publicado en el BOE el Real-Decreto Ley 18/2020 de 12 de Mayo de Medidas Sociales en Defensa del Empleo, cuya esperadísima y principal novedad no es otra que la ampliación temporal de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados de la crisis sanitaria y su desvinculación del estado de alarma, así como las matizaciones o flexibilizaciones que se incorporan a la cláusula temporal de mantenimiento del empleo ligada a los citados ERTE

 

 

A través del siguiente enlace puede consultar la circular que hemos elaborado con las medidas más destacadas:

 

CIRCULAR QUATTRO ERTE PARCIAL COVID 19 OTRA REFORMA DE CALADO

 

Desde quattroasesoria seguimos teletrabajando para la prestación de servicios a nuestros clientes. Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que pudierais necesitar y os deseamos que vosotros y vuestros seres queridos os encontréis bien.

quattroasesoria

REANUDACION DEL TRABAJO EN EMPRESAS E INDUSTRIAS NO ESENCIALES

Estimados Clientes;

A partir del lunes 13/04/2020 se levanta de forme efectiva la limitación a las actividades industriales y productivas dictada por el Gobierno de España a través del Real Decreto Ley 10/2020, convalidado por el Congreso de los Diputados, sin embargo en ningún caso supone el fin del ESTADO DE ALARMA ni el fin del confinamiento obligatorio, motivo por el cual consideramos de interés aclararles las dudas que este cambio puede suponer.

 • Deben seguir cerradas todas aquellas empresas y/o negocios incluidos en la relación de sectores con cierre gubernativo decretado por el Decreto del Estado de Alarma y normativa COVID19 especifica (Comercio, Hostelería, Educación reglada y no reglada, Gimnasios y actividades deportivas, etc…); todas las empresas cuya actividad se pueda realizar mediante teletrabajo y no sean esenciales optaran por el mismo en todo caso; todas las empresas que hayan aplicado ERTE SUSPENSIVO a sus trabajadores y solo las horas indicadas en los mismos los que hayan aplicado ERTE REDUCION DE JORNADA si no es necesaria la presencia en la empresa.
 • Podrán recuperar su actividad ordinaria las empresas y autónomos con actividades no esenciales que no puedan realizar teletrabajo pero teniendo en cuenta las siguientes precisiones: 
  • La empresa proporcionará a todos los trabajadores los certificados de movilidad oficial ya que los controles policiales y militares continuaran a todos los efectos, y les recordamos que solo se autoriza el traslado del domicilio al centro de trabajo y de este al domicilio al acabar la jornada, cualquier desvió no está justificado ni amparado por ley. (FORMULARIO DESPLAZAMIENTO QUATTRO)
  • Se procurará escalonar o distribuir la jornada de trabajo para evitar en lo posible el contacto entre trabajadores en la medida de lo posible.
  • La empresa proporcionará en la medida de sus posibilidades las medidas de protección adecuadas a los trabajadores: mascarillas, geles, guantes y velaran siempre por el mantenimiento de las distancia de seguridad entre 1 o 2 metros entre trabajador y trabajador.
  • Los trabajadores se desplazarán por sus propios medios a las empresas, en transporte público según las normas establecidas, en vehículos propios preferentemente una persona por vehículo máximo dos nunca sentados juntos, uno delante y otro detrás.
  • Cualquier trabajador con síntomas deberá avisar a la empresa y abandonar el puesto de trabajo inmediatamente o no acudir a trabajar, tramitando su correspondiente baja ante su médico de cabecera en el SERGAS.
 • Existe una tercera posibilidad que como su asesoría debemos comentarles pese a que no se está comentando en prensa ni por el gobierno pero si en medios especializados, algunas empresas se pueden encontrar que pese a la posibilidad de poder volver a trabajar no les merezca la pena ya que se encuentre imposibilitadas por falta de stocks, de acceso a materias primas, problemas de distribución con sus proveedores, o paralización de las obras o proyectos que tenía planificados para estos meses y todo ello a consecuencia de la crisis que está provocando el COVID19. En este caso a lo mejor se deben plantear iniciar un ERTE que hasta ahora habían querido evitar o estudiar otras opciones, en cuyo caso les rogamos no duden en consultarnos para estudiar las mejores opciones a la mayor brevedad posible.

Rogamos tengan muy en cuenta este breve resumen, y la idea más importante:

No estamos en ninguna fase de finalizacion del confinamiento, sino que simplemtente continua el Estado de Alarma en toda su amplitud, se vuelve a la situacion anterior al 30 de Marzo para las empresas e industrias no esenciales pero con un mayor control sanitario en el Centro de Trabajo.