Entradas

NOTA DE AVISO – AYUDA XUNTA DE GALICIA-PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO EN LAS PYMES DE NUEVA CREACIÓN

Se remite información de la convocatoria  de ayudas para – TR807I –  DOG nº 97 de Martes 23 de Mayo de 2017

Le recordamos que desde quattroasesoria tramitamos, ejecutamos algunas de las actuaciones subvencionables y  justificamos estas ayudas. En caso de que estuviera interesado quedamos a su disposición para que nos consulte.

A continuación se detallan los puntos destacados de la convocatoria y en adjunto se remiten las bases reguladoras:

Objetivo: Generación de empleo estable para personas desempleadas, principalmente entre las mujeres, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y las unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo Leer más

NOTA DE AVISO – AXUDAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO A CREACION DE EMPRESAS 2016

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de data 20/05/2016 aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2016 das Axudas Municipais á Creación de Empresas 2016.

As solicitudes, segundo modelo normalizado (Anexo I), xunto coa totalidade da documentación requirida achegaranse ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos.

O prazo de presentación de solicitudes iniciaráse a partir do día seguinte á data de publicación do “Extracto da convocatoria” no Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións e rematará o 10/07/2016.

concello-vigo

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: – 10/07/2016

Documentación

 

Poderan acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial no municipio entre o 1 de abril e o 31 de marzo de 2016 que cumpran cas obrigas establecidas nas bases.

O Importe Maximo destas axudas será de 3.000 € por empresa beneficiaria e non podera superar o 50% dos gastos efectuados durante o periodo indicado nin exceder da contia total do investimento inicial realizado polos promotores/as

 

 

AXUDAS PARA A CREACION DE EMPRESAS CONCELLO DE VIGO 2015

A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar a concesión para o ano 2015 do programa de Axudas Municipais para a Creación de Empresas, no ámbito do Concello de Vigo. coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=514&lang=ga

1192994625concello Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa»- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más