NOTA DE AVISO – VENCIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2014

Estimados Clientes;

Nos dirigimos a ustedes, una vez más, para recordarles el próximo vencimiento de las obligaciones fiscales para el mes de OCTUBRE.

 

  • MODELO 303/310/371 3T 2014 IVA
  • MODELO 130/131 3T 2014 PAGO A CUENTA IRPF
  • MODELO 202 PAGO A CUENTA IMPTO SOC 2014
  • MODELO 115 3T RETENCIONES ARRENDAM.
  • MODELO 111 3T 2014 RETENCIONES TRABAJADORES
  • MODELO 123 3T 2014 RETENCIONES CAP MOBILIAR.

Por favor, tengan en cuenta que necesitamos tener con la suficiente antelación las cifras de su negocio con el fin de dedicarles el tiempo que precisamos en su estudio

Por ello les rogamos su máxima comprensión y ayuda para que obren en nuestro poder los datos para realizarles sus declaraciones

                                                                                           Antes del 10 de Octubre

Como ya saben nos pueden aportar los LIBROS REGISTRO de INGRESOS y GASTOS debidamente cumplimentados para su revisión, o las facturas, bien por FAX al 986.22.64.83, por correo postal a Rua Urzáiz 18 2º 36201 Vigo, o por correo electrónico a las siguientes direcciones:

fiscal@www.quattro.villarayito.com
contabilidad@www.quattro.villarayito.com

Asimismo, aquellos que nos entreguen físicamente las facturas, prepárenlas a la mayor brevedad para pasar a recogérselas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para recordarles que todas las notas de aviso, Newsletter, Post del Blog y demás noticias de actualidad se encuentran a su disposición tanto en nuestra WEB como en FACEBOOK e TWITTER entre otras REDES SOCIALES (GOOGLE+,YOUTUBE, VIMEO,…)

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa»- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do "Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa"- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do «Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa», as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO-Cambios en las declaraciones informativas de los modelos 347 y 180

En el BOE del 26 de septiembre, se ha publicado la Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, que modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del IRPF, del IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. La referida norma entra en vigor a partir del día 27 de septiembre y será de aplicación por primera vez para la presentación de las declaraciones informativas correspondientes a los citados modelos 347 y 180 correspondientes al ejercicio 2014.

Leer más

NOTA DE AVISO – Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar hoxe a resolución que establece as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa Emega, destinadas ao fomento do emprendemento feminino, promoción do emprego e novas formas de organización do traballo que axuden a conciliación da vida persoal e laboral.

xunta-de-galicia

De forma máis concreta, o programa constitúe unha medida integral de promoción da igualdade no eido laboral, que persegue apoiar o desenvolvemento da actividade empresarial e accións favorecedoras da conciliación laboral e familiar, esenciais para o éxito da iniciativa emprendedora feminina. Deste xeito, búscase que aquelas mulleres emprendedoras que o desexen poidan materializar as súas ideas empresariais, contribuíndo a creación de novos postos de traballo.

Para lograr os seus obxectivos, o programa Emega porase en marcha a través de cinco liñas de actuación específicas. Así, a liña “Emprende” estará destinada a posta en marcha de novas empresas, a liña “Innova” para a promoción de melloras en empresas lideradas por mulleres, “Activa”, que busca a reactivación e consolidación de proxectos empresariais, a liña “ITEF”, que se centra na axuda para a posta en marcha de iniciativas empresariais de base tecnolóxica) e, finalmente; “Concilia”, un programa de apoio a conciliación da vida laboral.

Para as axudas desta convocatoria -cofinanciadas con Fondos FSE- destinarase un orzamento de preto de 670.000 euros.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias deste tipo de axudas as empresas ou proxectos empresariais formados por mulleres que teñan domicilio social e establecemento de produción na Comunidade Autónoma de Galicia, que non pertenzan o sector público nin sexan entidades sen ánimo de lucro.

Ademais, valoraranse entre outros criterios a calidade do proxecto, a contribución á integración laboral de mulleres en paro, con algún tipo de discapacidade ou outro tipo de situación especial ou risco de exclusión social.

O prazo de presentación de solicitudes queda aberto dende mañá día 12 de agosto e se pechará o próximo 11 de setembro. Dita presentación poderá realizarse por vía electrónica, a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

Para calquera aclaracion o respecto, poñerse en contacto connosco o TF 986226483 (Departamento Fiscal) ou ben fiscal@www.quattro.villarayito.com

Un saudo

quattroasesoria