AXUDAS A CONTRATACION E MELLORA DE EMPREGO DOS XOVENES VIGUESES 2016 – CONCELLO DE VIGO

«BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREgO DA MOCIDADE VIGUESA PARA O ANO 2016.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de data 13/05/2016 aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2016 das Axudas á Contratación e Mellora do Emprego da Mocidade Viguesa.

As solicitudes, segundo modelo normalizado (Anexo I), xunto coa totalidade da documentación requirida achegaranse ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte á data de publicación do Extracto da convocatoria no Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións e rematará o 10/08/2016.

 

logo concello de vigo color actualizado 27 xaneiro1 - AXUDAS A CONTRATACION E MELLORA DE EMPREGO DOS XOVENES VIGUESES 2016 - CONCELLO DE VIGO

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: – 10/08/2016 ( Por concurrencia competitiva )

 

Documentación

 

Importes

Programa Indefinidos < 30 anos: Ata 3.000 euros ( Incentivos a transformacion de contratos temporais a indefinidos dos contratos xa formalizados xunto coas suas prorrogas… Obligacion de que esten empadroados en Vigo)

Programa Contratacions < 30 anos: Ata 5.500 euros ( Incentivos a contratacion por conta allea de menores de 30 anos desempregados empadroados en Vigo e sexa a sua primeira experiencia laboral ou que sexa esta menor a 365 días)