NOTA DE AVISO – Subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Estimados Sres;

Facemoslle chegar un pequeno resumo dunha axuda da Xunta de Galicia para a modernizacion no comercio retallista e artesanal galego (melloras de webs, packaging, etiquetaxe, etc…)

OBXECTO

Concesión de subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego.

GASTOS SUBVENCIONABLES

 • Comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesanais:
 1. Ferramentas que melloren a xestión do establacemento/obradoiro e o deseño dos productos, e que non foron utilizados anteriormente.
 2. Desenvolvemento e implantación de novos sistemas de packaging e etiquetaxe, dirixido a mellor a loxística e comercialización do producto.
 3. Novos sistemas de comercialización que combinen o comercio online e offline, poñendo a disposción dos clientes recursos tecnolóxicos.
 4. Novos sistemas de comercialización e información ao consumidor que  impliquen a utilizacion das redes sociais para a venda.
 • Federacións de comerciantes:
 1. Gastos de desenvolvemento do m-commerce, aplicacións informáticas e webs para teléfonos móbiles. (Só se podera presentar a solicitude para unha aplicación informática)
 • Asociacións profesionais de artesáns.
 1. Sistemas que engadidos ao producto ou as seu packaging ou envase completen a información deste, sinalando o proceso de elaboración, a historia, a rastrexabilidade ou valores engadidos.
 2. Proxectos de deseño e creación de novos productos a partir da colaboración de dous ou máis artesáns e un deseñador.

GASTOS NON SUBVENCIONABLES

 • Impostos indirectos ou impostos persoais sobre a renda.
 • Obras para o acondicionamento do local.
 • Medidas orientadas á mellora de imaxe exterior.
 • Adquisición de moblaxe.
 • Ordenadores, TPV
 • Bolsas convencionables.

BENEFICIARIOS

 • Comerciantes retallistas.
 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia.
 2. Empregen menos de 10 traballadores e non teñan consideranción de grande estabalecemento comercial.
 3. Que estea dado de alta en algún dos epígrafes do IAE (ANEXO II)
 4. Inscritos no Rexistro Galego de Comercio.
 • Titulares de obradoiros artesanais.
 1. Obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
 2. Uso da marca Artesanía de Galicia.
 • Federacións de comerciantes sen fins de lucro.
 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia.
 2. Inscritas no Rexistro Galego de Comercio.
 • Asociacións profesionais de artesáns de Galicia
 1. Alomenos 10 dos seus membros figuren inscritos no Rexistro Galego de Artesanía.

Non son beneficiarios empresas en crise.

DOCUMENTACIÓN

 • DNI/CIF.
 • Acta, escritura ou documento de constitución.
 • No caso de federacións de comerciantes ou asociacións profesionais de artesáns:
 1. poder suficiente de quen represente a entidade solicitantes xunto co DNI.
 2. certificado expedido pola persoa que exerza a secretaría ou representación da federación ou asociación profesional de artesáns e que acredite o número de asociados que a integran.
 3. no caso de estar exento do imposto sobre o IVE, documentación acreditativa da mencionada exención.
 4. informe da mesa local de comercio correspondente relativo á solicitude de subvención.
 5. certificación emitida pola persoa que exerza a secretaría da entidade solicitante, donde se faga constar a relación de establecementos comerciais que están implicados na implnantación do proxecto.
 6. certificado emitido pola secretaría da entidade se o proxecto implica o establecemento  dunha política ambiental.
 • No caso de comerciantes retallistas:
 1. certificación expedida pola Axencia Tributaria no cal se indiquen os epígrafes dos imposto de actividades económicas en que figura dada de alta a entidade solicitante.
 2. documentación acreditativa do número de traballadores (TC2) do mes anterior a presentación da solicitude ou xustificante da non existencia de traballadores.
 3. Certificado de pertencer a unha asociación de comerciantes ou artesáns.
 4. Xustificación de ter implantada na súa páxina web a venda en liña.
 • Certificado de estar o corrente nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Triburaria, Tesourería Xeral da Seguridade Social e Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
 • Facturas ou, no seu defecto facturas pro forma ou orzamento detallado dos gastos previstos e de forma desagregada. Deben estar asinadas ou co selo orixinal do provedor.
 • Se a solicitude non reúne algun dos requisitos: 10 días hábiles.
 • Recurso protestativo de reposición: 1 mes a partir do día seguinte ao da notificación.
 • Recurso contencioso-administrativo: 2 meses a partir do día seguinte ao da notificación, se esta fose expresa, ou de 6 meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produzca o acto presunto.
 • Prazo para resolver e notificar: 5 meses.
 • Presentación: 1 mes dende a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Para calquera aclaracion, por favor, contacten connosco o 986226483 (DEPARTAMENTO FISCAL) ou fiscal@www.quattro.villarayito.com

Un saudo