Seguro para portátiles, móviles y tablets

Cada vez más utilizamos la tecnología en nuestro día a día. Por ello es importante contar con seguros para portátiles, móviles y tablets con el fin de que todo el material personal que tenemos guardado en estos dispositivos se encuentre bien protegido.

400x239xseguro-portatil-movil-tablet_jpg,q1408350888_pagespeed_ic_aIknILrySfTanto en nuestros portátiles como en nuestros móviles y tablets guardamos diariamente una gran cantidad de información, imágenes y videos personales o laborales que pueden verse afectados por posibles robos sobre todo en verano, pero ¿conviene contar con un seguro para portátiles, móviles y tablets?

Todos los productos tecnológicos que compramos, cuentan con la garantía del propio fabricante la cual puede durar uno o dos años y cubre el producto de posibles fallos o averías técnicas. Hay que tener en cuenta que para que nuestros portátiles, móviles y tablets sean cubiertos por la garantía, es necesario presentar la factura de compra del producto o la tarjeta de garantía fechada y sellada.

Dada la limitada cobertura que ofrece la garantía de fabricante, cada vez son más personas las que solicitan un seguro para portátil, móvil o tablet que les cubra de cualquier tipo de imprevisto.

 Principales coberturas de los seguros para portátiles

       Robo del portátil

       Daño accidental del portátil

       Derrame de líquidos

       Sobretensiones

       Temperaturas extremas

       Asistencia a distancia

       Copia de seguridad de los datos almacenados

Principales coberturas de los seguros para móviles y tablets

Robo del móvil

       Llamadas no autorizadas realizadas con el móvil en caso de robo

       Rotura completa del terminal

       Rotura completa de la pantalla táctil

       Derrame de líquidos

       Fallo en la tarjeta de memoria

       Copia de seguridad de los datos almacenados

 Es importante tener en cuenta que en caso de solicitar un seguro para portátil, móvil y tablet, no quedaremos cubiertos por casos de hurto, daños intencionados y daños estéticos.

Coste de los seguros para portátiles, móviles y tablets

    Depende de la marca del dispositivo, normalmente el seguro cuesta cerca del 20% del precio del producto en el mercado libre

       Depende de las coberturas que se deseen contratar

 

En caso de que nuestro portátil, móvil o tablet sea cubierto por el seguro, cabe destacar que nuestra compañía de seguros procederá a soportar el coste de su reparación o cambio por uno nuevo.

Por otro lado, al asegurar nuestros dispositivos electrónicos, hay que asegurarse de que no estamos infrasegurados porque si no, no podremos recuperar el mismo valor de nuestro portátil, móvil o tablet en caso de robo.

Cabe destacar que si contamos con un seguro multirriesgo de hogar y tenemos asegurado el contenido del inmueble, en caso de sufrir un robo, nuestros portátiles, móviles y tablets, quedarán asegurados y por tanto, no nos hará falta contratar un seguro para portátil, móvil y tablet aparte.

Por todo ello, si quiere asesoramiento respecto a su seguro, bien sea de algun elemento electronico o de RC, salud, accidentes, hogar, auto, etc… estamos a su disposicion desde nuestro empresa del grupo quattroseguros, al numero de telefono 986226483 o bien seguros@quattroseguros.es

NOTA DE AVISO – Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar hoxe a resolución que establece as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa Emega, destinadas ao fomento do emprendemento feminino, promoción do emprego e novas formas de organización do traballo que axuden a conciliación da vida persoal e laboral.

xunta-de-galicia

De forma máis concreta, o programa constitúe unha medida integral de promoción da igualdade no eido laboral, que persegue apoiar o desenvolvemento da actividade empresarial e accións favorecedoras da conciliación laboral e familiar, esenciais para o éxito da iniciativa emprendedora feminina. Deste xeito, búscase que aquelas mulleres emprendedoras que o desexen poidan materializar as súas ideas empresariais, contribuíndo a creación de novos postos de traballo.

Para lograr os seus obxectivos, o programa Emega porase en marcha a través de cinco liñas de actuación específicas. Así, a liña “Emprende” estará destinada a posta en marcha de novas empresas, a liña “Innova” para a promoción de melloras en empresas lideradas por mulleres, “Activa”, que busca a reactivación e consolidación de proxectos empresariais, a liña “ITEF”, que se centra na axuda para a posta en marcha de iniciativas empresariais de base tecnolóxica) e, finalmente; “Concilia”, un programa de apoio a conciliación da vida laboral.

Para as axudas desta convocatoria -cofinanciadas con Fondos FSE- destinarase un orzamento de preto de 670.000 euros.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias deste tipo de axudas as empresas ou proxectos empresariais formados por mulleres que teñan domicilio social e establecemento de produción na Comunidade Autónoma de Galicia, que non pertenzan o sector público nin sexan entidades sen ánimo de lucro.

Ademais, valoraranse entre outros criterios a calidade do proxecto, a contribución á integración laboral de mulleres en paro, con algún tipo de discapacidade ou outro tipo de situación especial ou risco de exclusión social.

O prazo de presentación de solicitudes queda aberto dende mañá día 12 de agosto e se pechará o próximo 11 de setembro. Dita presentación poderá realizarse por vía electrónica, a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

Para calquera aclaracion o respecto, poñerse en contacto connosco o TF 986226483 (Departamento Fiscal) ou ben fiscal@www.quattro.villarayito.com

Un saudo

quattroasesoria

NOTA DE AVISO – Subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Estimados Sres;

Facemoslle chegar un pequeno resumo dunha axuda da Xunta de Galicia para a modernizacion no comercio retallista e artesanal galego (melloras de webs, packaging, etiquetaxe, etc…)

OBXECTO

Concesión de subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego.

GASTOS SUBVENCIONABLES

 • Comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesanais:
 1. Ferramentas que melloren a xestión do establacemento/obradoiro e o deseño dos productos, e que non foron utilizados anteriormente.
 2. Desenvolvemento e implantación de novos sistemas de packaging e etiquetaxe, dirixido a mellor a loxística e comercialización do producto.
 3. Novos sistemas de comercialización que combinen o comercio online e offline, poñendo a disposción dos clientes recursos tecnolóxicos.
 4. Novos sistemas de comercialización e información ao consumidor que  impliquen a utilizacion das redes sociais para a venda.
 • Federacións de comerciantes:
 1. Gastos de desenvolvemento do m-commerce, aplicacións informáticas e webs para teléfonos móbiles. (Só se podera presentar a solicitude para unha aplicación informática)
 • Asociacións profesionais de artesáns.
 1. Sistemas que engadidos ao producto ou as seu packaging ou envase completen a información deste, sinalando o proceso de elaboración, a historia, a rastrexabilidade ou valores engadidos.
 2. Proxectos de deseño e creación de novos productos a partir da colaboración de dous ou máis artesáns e un deseñador.

GASTOS NON SUBVENCIONABLES

 • Impostos indirectos ou impostos persoais sobre a renda.
 • Obras para o acondicionamento do local.
 • Medidas orientadas á mellora de imaxe exterior.
 • Adquisición de moblaxe.
 • Ordenadores, TPV
 • Bolsas convencionables.

BENEFICIARIOS

 • Comerciantes retallistas.
 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia.
 2. Empregen menos de 10 traballadores e non teñan consideranción de grande estabalecemento comercial.
 3. Que estea dado de alta en algún dos epígrafes do IAE (ANEXO II)
 4. Inscritos no Rexistro Galego de Comercio.
 • Titulares de obradoiros artesanais.
 1. Obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
 2. Uso da marca Artesanía de Galicia.
 • Federacións de comerciantes sen fins de lucro.
 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia.
 2. Inscritas no Rexistro Galego de Comercio.
 • Asociacións profesionais de artesáns de Galicia
 1. Alomenos 10 dos seus membros figuren inscritos no Rexistro Galego de Artesanía.

Non son beneficiarios empresas en crise.

DOCUMENTACIÓN

 • DNI/CIF.
 • Acta, escritura ou documento de constitución.
 • No caso de federacións de comerciantes ou asociacións profesionais de artesáns:
 1. poder suficiente de quen represente a entidade solicitantes xunto co DNI.
 2. certificado expedido pola persoa que exerza a secretaría ou representación da federación ou asociación profesional de artesáns e que acredite o número de asociados que a integran.
 3. no caso de estar exento do imposto sobre o IVE, documentación acreditativa da mencionada exención.
 4. informe da mesa local de comercio correspondente relativo á solicitude de subvención.
 5. certificación emitida pola persoa que exerza a secretaría da entidade solicitante, donde se faga constar a relación de establecementos comerciais que están implicados na implnantación do proxecto.
 6. certificado emitido pola secretaría da entidade se o proxecto implica o establecemento  dunha política ambiental.
 • No caso de comerciantes retallistas:
 1. certificación expedida pola Axencia Tributaria no cal se indiquen os epígrafes dos imposto de actividades económicas en que figura dada de alta a entidade solicitante.
 2. documentación acreditativa do número de traballadores (TC2) do mes anterior a presentación da solicitude ou xustificante da non existencia de traballadores.
 3. Certificado de pertencer a unha asociación de comerciantes ou artesáns.
 4. Xustificación de ter implantada na súa páxina web a venda en liña.
 • Certificado de estar o corrente nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Triburaria, Tesourería Xeral da Seguridade Social e Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
 • Facturas ou, no seu defecto facturas pro forma ou orzamento detallado dos gastos previstos e de forma desagregada. Deben estar asinadas ou co selo orixinal do provedor.
 • Se a solicitude non reúne algun dos requisitos: 10 días hábiles.
 • Recurso protestativo de reposición: 1 mes a partir do día seguinte ao da notificación.
 • Recurso contencioso-administrativo: 2 meses a partir do día seguinte ao da notificación, se esta fose expresa, ou de 6 meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produzca o acto presunto.
 • Prazo para resolver e notificar: 5 meses.
 • Presentación: 1 mes dende a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Para calquera aclaracion, por favor, contacten connosco o 986226483 (DEPARTAMENTO FISCAL) ou fiscal@www.quattro.villarayito.com

Un saudo

Reforma fiscal 2015 – 2016 ¿Solucion o parche ?

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en su última reunión antes de las vacaciones, el proyecto de ley de reforma fiscal que contempla una rebaja de impuestos con un impacto previsto de unos 9.000 millones de euros para trabajadores y empresas y que entrará en vigor, de manera escalonada, entre los años 2015 y 2016. “Permitirá que 9.000 millones de euros vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos”, según anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El presidente ha insistido en que los que declaren menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF y ha añadido que el 72% de los contribuyentes, que declaran menos de 24.000 euros, verán reducida su tributación alrededor del 30%.

Después de analizar el anteproyecto de ley, que fue presentado públicamente el pasado 20 de junio, el Gobierno ha emitido el texto a información pública y, fruto de este proceso, el proyecto definitivo que enviará a las Cortes incorporará algunas novedades respecto a la norma inicial. El más importante, por ser la medida más polémica de la reforma, es el aumento del mínimo exento de la tributación en el IRPF de la indemnización por despido hasta los 180.000 euros, frente a la propuesta inicial de 2.000 euros por año trabajado. Se mejorará la aplicación de la reserva de capitalización para las empresas

Además, el Ministerio de Hacienda ha rectificado también el porcentaje de rentas por alquiler exentas de tributación en el IRPF para los propietarios, que se mantiene en el 60% actual frente a la rebaja del 50% que contenía el anteproyecto. También en el IRPF se incorpora la novedad de que los mayores de 65 años que vendan bienes y los destinen a una renta vitalicia no tributarán por las posibles plusvalías de dichas ventas.

En la misma línea, el proyecto de ley también incorpora otra mejora respecto al anteproyecto, relativa a la fiscalidad de los planes individuales de ahorro sistemático, al rebajar de diez a cinco años el periodo mínimo de tiempo de la inversión para beneficiarse de una menor fiscalidad en el IRPF.

Asimismo, incorporará otra novedad relativa a la deducción por inversión en I+D recogida en el Impuesto de Sociedades. Así, el valor de monetización que pueden llevar a cabo las empresas que realicen grandes inversiones en estas actividades pasará de 3 a 5 millones de euros.

También en este impuesto el Gobierno aprovechará la aprobación del proyecto de ley para mejorar la aplicación de la reserva de capitalización para las empresas. En concreto, el proyecto de ley establece como novedad, frente al borrador hecho público, que el límite a la compensación de las bases imponibles negativas en Sociedades se calculará sobre la base imponible existente antes de aplicar la nueva reserva de capitalización.

Reducción de tramos

En cuanto a la rebaja del IRPF, la reforma reduce a cinco el número de tramos desde los siete actuales, dejando el tipo mínimo en el 19% -frente al 24,75% actual- y el tipo marginal en el 45% -frente al máximo del 52%-, si bien la rebaja se hará en dos fases, una en 2015 y otra en 2016, y beneficiará a los 20 millones de contribuyentes de este impuesto.

Por su parte, los rendimientos del ahorro pasarán a tributar a un mínimo del 19% y un máximo del 23%, cuando entre en vigor plenamente la reforma fiscal del Gobierno en el año 2016; mientras que los autónomos verán rebajadas las retenciones hasta el 20% en 2015 y el 19% en 2016, frente al 21% actual. Los que perciben rentas inferiores a 15.000 euros anuales ya están disfrutando de una rebaja de la retención al 15%.

Uno de los aspectos más novedosos de la reforma del IRPF es la extensión de los conocidos como ‘impuestos negativos. Así, las familias numerosas y con ascendientes con discapacidad o discapacitados a su cargo podrán cobrar por anticipado una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF, a razón de 100 euros mensuales, como la que actualmente perciben las madres con hijos menores de tres años.

Los deportistas profesionales que residan en España por motivos laborales ya no podrán acogerse al impuesto de la renta de no residentes y tendrán que tributar por el IRPF. El tipo general de la tributación de los no residentes baja al al 24%, y hasta el 19% en 2016 si el contribuyente reside en estados miembros de la Unión Europea. Los trabajadores extranjeros desplazados a España (salvo deportistas profesionales) podrán tributar como no residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros de retribución y durante cinco periodos impositivos consecutivos.

En materia del Impuesto de Sociedades, el tipo bajará al 28% en 2015 y al 25% en 2016, frente al 30% actual, mientras que las pymes podrán rebajar su gravamen hasta el 20% -frente al 25% actual- siempre que se apliquen dos deducciones de nueva creación para favorecer la autofinanciación y el endeudamiento empresarial.

También se suprimen algunas desgravaciones, mientras se refuerza la deducción por inversión en I+D+i y se incluye una nueva desgravación por reserva de capitalización, de tal manera que las empresas podrán destinar el 10% de su beneficio a provisiones o recursos propios para promover su autofinanciación y reducir su endeudamiento.

Además de esta deducción, para las pymes se introduce también una desgravación con el mismo objetivo para que durante cinco años puedan hacer provisiones y reducir su tarifa fiscal, de tal manera que las pymes que hagan uso de estas dos deducciones, que no exigirán obligatoriedad de inversión, tributarán a un tipo del 20%.

Dicen que no subirá el IVA

A lo que ha renunciado el Gobierno es a modificar el IVA, que mantendrá sus tipos actuales, y el único cambio que ha introducido es lo concerniente a una directiva de Bruselas que obliga a España a elevar al 21% el tipo mínimo de este impuestos aplicado a algunos productos sanitarios, si bien deja fuera de este incremento a las gafas graduadas, las lentillas, las muletas o las sillas de ruedas.

Se mantendrán en el tipo reducido del 10% productos diseñados para paliar deficiencias, como gafas y lentillas graduadas, prótesis, sillas de ruedas o muletas, así como gasas, vendas, botiquines o parches oculares.

Después de aprobar los proyectos de ley que conforman la rebaja del IRPF y del Impuesto de Sociedades, el Gobierno deberá ratificar también más adelante el proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, que creará un registro público de morosos con aquellos contribuyentes con deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso que superen el millón de euros, siempre que éstas no se encuentren aplazadas o suspendidas y haya transcurrido un año desde la finalización del plazo de ingreso.

Axudas Municipais a Creación de Empresas – Vigo

Os comunicamos una nueva ayuda municipal (VIGO) para todos aquellos que cumplais los siguientes requisitos:

Si eres un empresario individual o PYME, estabas en situación de desempleo y has creado tu empresa en Vigo entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014 puedes optar a ayudas de hasta 3.000 euros a fondo perdido para subvencionar parte de los gastos de puesta en marcha y funcionamiento de los primeros meses de la empresa.

Si necesitas mas informacion al respecto, ponte en contacto con nosotros.

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=349&lang=ga