NOTA DE AVISO – SUBVENCIONS PARA O APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA)

Facemoslle chegar a información referente a publicación das bases reguladoras das axudas da CONSELLERIA DA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA DA XUNTA DE GALICIA  SUBVENCIONS PARA O APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA) 

NOTA DE AVISO – SUBVENCIONS PARA O APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA)

logo_igape

 

 

ORGANISMO
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
SUBVENCIÓNS PARA O APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA)
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Incentivar as mulleres emprendedoras de Galicia para a posta en marcha, mellora ou reactivación de iniciativas empresariais como medio adecuado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral, a través das seguintes liñas de actuación:

1.1. Liña Emprende: programa de axudas económicas a través de primas para estimular a posta en marcha de iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino por conta propia e allea.

1.2. Liña Innova: programa de axudas económicas mediante primas para promover a realización de melloras innovadoras nas empresas lideradas por mulleres que comparten a creación de emprego feminino estable e de calidade e a mellora da competitividade.

1.3. Liña Activa: programa de axudas económicas a través de primas para favorecer a reactivación e consolidación de empresas lideradas por mulleres por medio da aplicación de medidas de renovación, relanzamento, ampliación ou cambio de localización da actividade coas cales acadar o equilibrio empresarial buscando o seu mantemento e promoción no contexto económico actual.

1.4. Liña Concilia: programa de apoio á conciliación do exercicio profesional coa vida persoal e familiar dirixido ás empresas que acceden a calquera dos programas das liñas Emprende, Innova ou Activa nas cales existan promotoras con fillos/as menores de tres anos, para favorecer o exercicio profesional das emprendedoras que compatibilizan a súa actividade co exercicio da maternidade en idades temperás e/ou nas cales, a través de acordos, convenios ou contratos de teletraballo, se implementen novos sistemas de organización, que comparten flexibilidade no uso dos tempos para a execución do traballo e o desenvolvemento sustentable dos recursos, para facilitar a conciliación da vida persoal e laboral e o exercicio das responsabilidades familiares compartidas do equipo humano que integra a empresa. 

3. TIPOS DE APOIO
Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva 
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Poderán ser destinatarias das axudas do programa Emega as empresas formadas por mulleres emprendedoras, con domicilio social e establecemento de produción en Galicia, validamente constituídas na data de finalización do prazo de solicitudes e que cumpran os requisitos e as obrigas establecidos nesta resolución para cada liña específica de axuda.

A actividade mercantil será realizada por empresarias autónomas ou sociedades, incluídas as sociedades civís e comunidades de bens, con categoría de microempresas ou pequenas empresas.
Con carácter específico quedan excluídas do ámbito desta resolución as empresas públicas ou participadas e, en xeral, as entidades sen ánimo de lucro.

1.1.Poderán ser beneficiarias das axudas da liña Emprende: 

As mulleres que poñan en marcha unha iniciativa empresarial a través de microempresas ou pequenas empresas, establecéndose como empresarias autónomas ou constituíndo sociedades mercantís, incluídas as sociedades civís e comunidades de bens, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a) Que se acredite ausencia de actividade laboral derivada dunha situación legal de desemprego ou de inactividade por maternidade e/ou coidado de persoas dependentes a cargo, por un período mínimo de tres meses inmediatamente anterior ao día primeiro do mes de alta na actividade. No caso de empresas constituídas por máis dunha muller, esta condición exíxese ao 50% das promotoras.

b) Que se creen na empresa os postos de traballo de todas as promotoras e, no caso de empresas unipersoais, se cree, ademais, un posto por conta allea para unha muller.

c) Que o inicio da actividade empresarial se produza nos doce meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, computándose dentro do prazo as altas que se produzan en calquera data dos meses de inicio e de finalización deste prazo.

Para os efectos deste programa de axudas, o inicio de actividade está determinado pola alta da actividade no IAE ou da declaración censual (no caso de varias actividades terase como referencia a da actividade principal que coincidirá coa que é obxecto da solicitude da axuda) e pola alta das promotoras no réxime da Seguridade Social ou mutualidade profesional que corresponda. Ambas as dúas altas teñen que formalizarse no mesmo mes.
Con carácter excepcional, logo da xustificación da solicitante, sempre que a Administración convocante admita a existencia de causa razoada, poderase entender que se cumpre o requisito anterior cando, polo menos, a metade das socias causen alta no mes en que se produza a alta fiscal da empresa e o resto con anterioridade á fin do prazo de xustificación fixado na respectiva convocatoria.

d) Que presenten un plan de empresa en que se desenvolva a planificación do proxecto empresarial concretando os obxectivos, estratexias e medios necesarios para a actividade da empresa, elaborado nos termos que se indican nesta resolución.

e) Que non tivesen con anterioridade actividade mercantil na mesma actividade económica para a que se solicita a axuda e que non recibisen nos últimos cinco anos axuda do programa Emega para creación de empresas.

1.2. Poderán ser beneficiarias das axudas da liña Innova para a realización dun proxecto de mellora empresarial as empresarias autónomas, microempresas e pequenas empresas que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que acrediten no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes actividade empresarial ininterrompida entre 2 e 5 anos no mesmo sector para o cal se proxecta a mellora.

b) Que presenten un plan de empresa en que defina o proxecto de mellora empresarial e a estratexia para a súa implementación, elaborado nos termos fixados nesta resolución.

c) Que o proxecto de mellora supoña a creación, polo menos, dun posto de traballo para unha muller para o que se exixa capacitación profesional media ou superior e cuxas funcións laborais estean vinculadas directamente ás accións do proxecto de mellora.

d) Que o proxecto se materialice a través dalgunha das seguintes accións:

– Proxectos de desenvolvemento de tecnoloxías avanzadas para a obtención de novos produtos ou procesos ou mellora dos xa existentes.
– Proxectos de aplicación de novas fórmulas de produción e/ou distribución.
– Proxectos de diversificación de produción e/ou da oferta de produtos ou servizos no marco da mellora da calidade.
– Proxectos de reformulación empresarial para a achega ao mercado de produtos e/ou servizos innovadores ou de especial singularidade.

e) Que non recibisen nos últimos cinco anos axuda dos programas Emega para mellora de empresas.

1.3 Poderán ser beneficiarias das axudas da liña Activa as empresarias autónomas, microempresas e pequenas empresas que proxecten a reactivación da súa actividade económica para o mantemento do emprego e que cumpran os seguintes requisitos:

-a) Que acrediten un período mínimo de actividade mercantil na actividade económica para a cal se solicita a axuda de 3 anos no mes de finalización do prazo de solicitudes, admitíndose períodos de inactividade que en total non superen os 3 meses na data indicada.
-b) Que presenten un plan de empresa para a reactivación e consolidación da empresa que conteña todos os aspectos que condicionan o seu funcionamento e que, partindo da análise razoada da situación actual, recolla as necesidades que se deben cubrir a curto, medio e longo prazo de calquera medida imprescindible para acadar o equilibrio empresarial, sexan de tipo estrutural, conxuntural, de cualificación de medios humanos, de ampliación ou renovación de produtos ou servizos, de localización, de equilibrio entre oferta e demanda, específicas de mercado de proximidade, económicas, tecnolóxicas, etc. Este plan incluirá o cadro de persoal, a conta de resultados e o volume de negocio dos últimos 3 anos de funcionamento e presentarase nos termos establecidos nesta resolución
c) Que manteñan ou incrementen o número de postos de traballo por conta propia e por conta allea preexistentes na empresa.
d) Que non recibisen nos últimos cinco anos axuda dos programas Emega

1.4. Poderán ser beneficiarias das axudas da liña Concilia as empresas que opten a calquera dos programas establecidos nestas bases reguladoras sempre que se produza algunha das situacións que se sinalan, de acordo coas condicións definidas na base 3.ª para cada tipo de axuda desta liña:

a) Que formen parte da empresa promotoras con fillos/as que non superen os 3 anos de idade na data límite de xustificación.
b) Que se asine un acordo ou convenio de conciliación para o persoal asalariado, aprobado polas/os traballadoras/es ou representantes sindicais e vinculante para as partes, para a implantación de novos sistemas de organización que favorezan a conciliación, a non segregación e que comparten flexibilización horaria.
c) Que se asinen acordos de teletraballo, formalizados de xeito individual, co persoal vinculado á empresa por contrato laboral. 

5. SECTORES INCENTIVABLES
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
As categorías das empresas que poden optar ás axudas son as pequenas empresas, que se definen como as unidades económicas que ocupan a menos de 50 persoas e cuxo volume de negocio anual ou balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros, e as microempresas, que son aquelas que ocupan a menos de 10 persoas e que teñen un volume de negocio anual ou balance xeral anual que non supere os 2 millóns de euros.

A administración de todas as empresas de tipo societario que opten a calquera das axudas establecidas nesta resolución ten que ser exercida por mulleres e o capital social pertencer unicamente a mulleres cando se trate de microempresas e estar maioritariamente subscrito por mulleres no caso de pequenas empresas.

O plan de empresa, que é o documento guía para a análise, planificación e viabilidade do proceso emprendedor, presentarase nun documento cunha extensión non superior a vinte páxinas, con información
totalmente actualizada, clara, concisa, veraz e comprobable, abarcará todas as áreas da actividade obxecto de axuda e definirá as seguintes epígrafes, adaptadas en cada caso ao proxecto concreto:

a) Idea e oportunidade: resumo inicial, en que se indicarán os datos identificativos (nome, enderezo, razón social, nome comercial) e se presentarán a misión e os obxectivos da empresa, definición do produto/servizo, o sector a que se dirixe, necesidades que teñan que cubrir, novidades ou innovacións achegadas, trazos diferenciais, ámbito xeográfico da actividade, obxectivos de vendas e de rendibilidade e referencia a experiencias similares de éxito.

b) Análise do contorno e dinámica competitiva: delimitación do segmento de mercado a que se dirixe o produto ou servizo e potencial de crecemento, perfil e tipoloxía da clientela, valoración da competencia directa, vantaxes competitivas do produto fronte á oferta existente.

c) Política comercial: atende ás variables produto/prezo/distribución/comercialización; nesta epígrafe definiranse as características do produto ou servizo que se vai comercializar, o proceso de fabricación (produto) ou de prestación (servizo), elementos diferenciadores do produto ou servizo (deseño, calidade, presentación, servizo posvenda, etc.), a política de prezos, plan de vendas, sistema ou canles de distribución e loxística, promoción e publicidade, imaxe corporativa.

d) Plan de produción e compras: identificaranse os medios técnicos necesarios para o proceso de fabricación ou adquisición, as instalacións e tecnoloxía aplicada, plans de control de calidade, aprovisionamentos, xestión de stocks, capacidade produtiva e flexibilidade por variacións da demanda.

e) Organización e recursos humanos: presentarase o equipo promotor (datos identificativos, historia profesional, coñecemento do sector, capacidades e complementariedade, e incluiranse os currículos de todas as persoas promotoras; cadro de persoal (indicación da denominación dos postos, ocupación por homes ou mulleres) actual e previsto, detalle do organigrama e formación, experiencia e funcións profesionais do equipo humano, política de persoal e de retribucións, programa de medidas empresariais para a conciliación da vida persoal e profesional (servizos de conciliación, sistema de organización do traballo, flexibilización da xornada para o emprego corresponsable dos tempos).

f) Plan xurídico-fiscal: referencia aos aspectos legais da constitución da empresa e da súa vida diaria, forma xurídica adoptada, réxime fiscal da empresa, permisos e licenzas, principais contratos e acordos (de alugueiros, franquías, de exclusividade de produción).

g) Plan económico-financeiro: constitúe a estimación dos resultados financeiros previstos para determinar a viabilidade financeira do proxecto, cálculo do investimento inicial necesario (gastos de constitución, instalacións e equipamentos, acondicionamentos, traspasos, fianzas, leasing, existencias iniciais, subministracións básicas, etc.) para a posta en marcha do proxecto; fontes de financiamento dispoñibles (capital propio e financiamento
alleo), previsión de resultados (gastos e ingresos estimados dos tres primeiros anos da
actividade proxectada).

h) Conclusións: resumo das principais fortalezas do proxecto, identificación das debilidades, ameazas e riscos e exposición das vantaxes e oportunidades.

O período mínimo de permanencia da actividade empresarial subvencionada establécese en tres anos desde a data de alta na actividade ou desde a alta dos/as traballadores/as por conta allea, de ser esta posterior. En consecuencia, os acordos ou convenios para a conciliación teñen que manterse vixentes nese período e todos os postos de traballo e teletraballo que se creen teñen que estar cubertos por un período mínimo de tres anos, que se computará desde que se produzan as altas correspondentes no sistema da Seguridade Social ou mutualidades profesionais.
En todo caso, estas altas terán lugar, como data límite, na fixada para presentación da xustificación na correspondente convocatoria. Para os efectos do disposto neste punto, cando remate un contrato por causa allea á empresa, sempre que se volva ocupar o dito posto no prazo máximo dun mes, o período mínimo de tres anos non se considerará interrompido.

Para os efectos do cumprimento do requisito de creación de postos de traballo por conta allea non se computarán os contratos de interinidade.

Todas as promotoras das empresas beneficiarias das axudas reguladas nesta resolución teñen a obriga de vincularse laboralmente a elas, desenvolvendo de xeito habitual e cotián a súa actividade profesional na empresa obxecto de axuda.

As persoas solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que non están incursas en ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiarias.

Os requisitos para ser beneficiarias deberán cumprirse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante o período de permanencia da actividade. 

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
9. CONTÍA DAS AXUDAS
As axudas destinadas ás beneficiarias do programa Emega consisten en achegas económicas en forma de prima destinadas a apoiar o desenvolvemento de iniciativas emprendedoras, a promover a creación de emprego feminino, á adopción de novas formas de organización do traballo e a favorecer a conciliación da vida persoal e laboral.

Para iso establécense as seguintes contías, segundo as liñas de actuación definidas na base anterior e o número de postos de traballo, por conta propia e allea, xerados:

1. Liña Emprende:

1.a) Prima de 12.000 euros ás empresas que creen dous postos de traballo por conta propia ou un posto por conta propia e un posto por conta allea con contrato indefinido para mulleres.
1.b) Prima de 18.000 euros ás empresas que creen máis de dous postos de traballo por conta propia para mulleres.
1.c) Prima de 20.000 euros ás empresas que creen dous postos por conta propia e un posto por conta allea con contrato indefinido para mulleres.
1.d) Prima de 22.000 euros ás empresas que creen dous postos por conta propia e dous postos por conta allea con contrato indefinido para mulleres.

2. Liña Innova:

2.a) Prima básica de 15.000 euros por empresa.
2.b) Prima de 18.000 euros ás empresas que, ademais do emprego obrigatorio fixado na base 3.ª, creen un posto de traballo por conta allea con contrato indefinido para outra muller.
2.c) Prima de 22.000 euros ás empresas nas cales existan máis de dúas traballadoras autónomas e se cree, ademais do emprego obrigatorio, un posto de traballo por conta allea con contrato indefinido para outra muller.

3. Liña Activa:

3.a) Prima de 6.000 euros ás empresarias autónomas.
3.b) Prima de 12.000 euros ás sociedades constituídas por dúas promotoras e ás empresarias autónomas, sempre que, neste último caso, se manteña ou, no seu defecto, se cree un posto de traballo con contrato indefinido para outra muller.
3.c) Prima de 18.000 euros ás empresas que manteñan ou creen máis de dous postos de traballo por conta propia para mulleres.
3.d) Prima de 20.000 euros ás empresas que manteñan ou creen dous postos por conta propia e un posto por conta allea con contrato indefinido para mulleres.
3.e) Prima de 22.000 euros ás empresas que manteñan ou creen dous postos de traballo autónomo e dous postos por conta allea con contrato indefinido para mulleres.

4. Liña Concilia:

4.a) Prima básica de 3.000 euros por empresa con promotoras con fillos/as menores de tres anos.
4.b) Prima de 5.000 euros por acordo ou convenio de conciliación.
4.c) Prima de 1.000 euros por contrato de teletraballo, para mulleres ou homes, co máximo de 5.000 euros.

Para as axudas desta convocatoria establécese o tope específico de 30.000 euros por empresa, incluídos os tipos de axuda da liña Concilia, tendo en conta que as liñas Emprende, Innova e Activa son incompatibles entre si e que dentro de cada liña só se pode ser beneficiaria dunha única prima, agás na liña Concilia, en que unha empresa pode beneficiarse da prima por nais emprendedoras e dunha das establecidas en función da existencia de persoal asalariado. Todo iso sempre que se respecten os topes xerais de axuda minimis. 

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. 
11. INCOMPATIBILIDADES
Estas axudas están sometidas ao réxime de minimis.

As liñas Emprende, Innova e Activa son incompatibles entre si. 

Ademáis, estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda ou subvención corrente destinada ao fomento do emprendemento feminino, ben a través da creación de emprego autónomo ou ben pola xeración de postos de traballo por conta allea para mulleres.

Tendo en conta o anterior, en ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta resolución poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere os límites legalmente establecidos.

As persoas solicitantes deberán presentar, xunto coa solicitude, unha declaración comprensiva de todas as axudas e subvencións solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, usando o formulario establecido para o efecto nesta resolución, o cal terán que volver xuntar actualizado no momento de presentar a xustificación para o cobramento das axudas. 

 

12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 14 de maio de 2012 (DOG Nº96 do 22/05/2012) – Bases reguladoras e convocatoria 2012
Resolución do 14 de maio de 2012 (DOG Nº104 do 01/06/2012) – Corrección de erros
Resolución do 21 de xuño de 2013 (DOG Nº118 do 21/06/2013) – Convocatoria 2013
13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Sobre este procedemento administrativo, que ten o código SI429A, poderase obter información adicional polos seguintes medios:

a) Secretaría Xeral da Igualdade
b) Servizos de Igualdade das delegacións territoriais da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
c) Web oficial da Xunta de Galicia, http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos
d) Web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade, http://www.igualdade.xunta.es
e) Enderezo electrónico promocion.igualdade@xunta.es
f) Teléfono 881 99 92 33
g) Presencialmente previa petición de cita.

Cando as solicitantes e beneficiarias desexen recibir directamente as alertas informativas relativas ao desenvolvemento do procedemento deberán indicar no formulario de solicitude unha conta de correo profesional a través da cal a Secretaría Xeral da Igualdade lles enviará os correspondentes avisos e calquera outra nova, meramente informativa, vinculada a esta axuda. 

 

14. OBSERVACIÓNS
Para a xustificación das axudas concedidas, as beneficiarias presentarán a documentación que se sinala nas bases reguladoras con data límite do 30 de novembro de 2013. 

Último día para domiciliar el pago de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

A menos de una semana de que concluya el próximo lunes la campaña Renta 2012, hoy finaliza el plazo para para presentar declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan resultado a ingresar y en las que quiera realizarse su domiciliación bancaria.

Para las declaraciones con resultado a devolver y aquellas a pagar en las que no se domicilie su pago (porque se opte por realizarlo en efectivo o mediante adeudo en cuenta), el último día de presentación sigue siendo el lunes 1 de julio.

Aquellos que confirmen el borrador o presenten la declaración realizada con el programa PADRE y quieran domiciliar su pago, verán que éste no se hace efectivo hasta el 1 de julio, último día de la campaña.

Las declaraciones a ingresar que se presenten a partir de mañana, en las que ya no podrá realizarse la domiciliación bancaria, podrán presentarse:

 • A través de Internet: con certificado, DNI electrónico o número de referencia y siendo obligatorio pago inmediato. En este caso, para presentar una declaración a ingresar con el número de referencia del borrador o de los datos fiscales, previamente se debe realizar  el ingreso (mediante adeudo en cuenta o en efectivo), en una entidad financiera y obtener el NRC (Número de Referencia Completo). Para obtener el NRC, una vez confeccionada la declaración hay que
  • Dirígirse a la  entidad financiera.
  • Ordenar el pago de la cuota del IRPF 2012
  • Aportar los siguientes datos:
   • Importe exacto de la cuota (con decimales)
   • Modelo de declaración: 100
   • Ejercicio: 2012
   • Período: 0A (cero A)

La entidad financiera realizará el cargo del importe indicado en la cuenta, proporcionano a continuación el NRC, número que justifica el pago del impuesto. Ese NRC es el que debe consignarse en la pantalla de presentación de la declaración.

 • En cualquier oficina de Entidades Colaboradoras autorizadas (Bancos, Cajas de Ahorro o cooperativas de crédito), situada en territorio español, en la que el contribuyente tenga una cuenta.

En cuanto a las declaraciones a devolver los medios de presentación son:

 • Internet: con número de referencia,  certificado o DNI electrónico
 • Entrega personal en las oficinas de la Agencia Tributaria o en las habilitadas por las Comunidades Autónomas y otras administraciones que colaboran en la prestación del servicio de confección de declaraciones de Renta 2012.
 • Por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración del domicilio fiscal del declarante.
 • En cualquier oficina de Entidad Colaboradora autorizada (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito), situada en territorio español en la que tenga abierta cuenta el contribuyente.

Por último conviene recordar además que el próximo viernes 28 de junio es el último día para solicitar cita previa para atención en oficinas.

Fuente: Lexnova

El Supremo condena a una abogada que dejó pasar los plazos legales sin actuar

El Supremo ha condenado a la abogada María Elena E.G., de Madrid, a indemnizar con casi 47.000 euros a su cliente por su falta de diligencia en el ejercicio profesional, ya que dejó transcurrir diversos plazos establecidos en la ley sin actuar adecuadamente a favor de su defendido.

“Cuando un abogado acepta un encargo, corresponde a este, en el desempeño diligente de su profesión, poner todos los medios jurídicos precisos para obtener el resultado perseguido por su cliente”, al margen de que este, como sucedió en este caso, actúe de modo negligente, señala el Supremo.

Lo que importa, añade el alto tribunal, es que la abogada no desplegó la diligencia que le era exigible en el cumplimiento del encargo profesional que asumió.

La reclamación se basaba en que por culpa de la letrada y de otros demandados, el vendedor de un inmueble, que es también quien les demandó, se quedó sin cobrar el precio aplazado de la compraventa y también su condición de acreedor sobre el citado inmueble.

La Audiencia de Madrid había condenado en enero de 2009 a la abogada a pagar la citada indemnización, corrigiendo así la absolución acordada antes por un juzgado de primera instancia.

En aquella sentencia, la Audiencia consideraba probada la dejadez de la abogada, pero tomaba en cuenta también que a su negligencia se sumó la del propio cliente y de otra de las partes implicadas. Así, valoró la indemnización a la que tenía derecho la víctima en latercera parte del daño sufrido.

Ahora el Supremo corrige el fallo de la Audiencia, incrementando su consideración sobre la gravedad de la responsabilidad culpable de la letrada, ya que ella, al margen de la dejadez de su cliente, era completamente responsable de la diligencia en las actuaciones como letrada, sin que quepa repartir las culpas.

No obstante, el Supremo apunta insuficiencias en el recurso que impiden que pueda incrementar la indemnización a la que podría tener derecho la víctima, y deja en la misma cantidad fijada por la Audiencia la compensación a la que tendrá derecho el recurrente, y ello debido a una nueva falta de diligencia en el escrito de su recurso.

“El recurrente no alegó en su escrito de interposición del recurso de casación hecho alguno” para ser tomado en consideración y que pudiera justificar un incremento en la valoración de la compensación a percibir, dice el alto tribunal.

FUENTE: Lexnova

Gobierno y empresarios coinciden: la economía ha iniciado la recuperación

La asamblea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Universidad de Verano Menéndez Pelayo en Santander los dos escenarios en los que se han lanzado hoy una batería de mensajes optimistas sobre la economía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de la patronal, Juan Rosell, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé. Todos ellos han dedicado sus palabras a valorar que “lo peor ha pasado” y que estamos iniciando la recuperación, además de valorar las medidas aplicadas por el Ejecutivo.

El último en hablar ha sido el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy clausuraba la reunión de los empresarios. En su alocución. ha afirmado que “lo peor ha pasado” y que España está en el “prólogo o la primera página” de la recuperación económica, si bien ha indicado que la recuperación se aceleraría “de forma muy notable” si en Europa se tomaran decisiones “acertadas” y si el crédito empezara a fluir “a la mayor celeridad posible”.

“Creo que lo peor ha pasado, por eso vamos a mantener la misma línea de política económica y lo creo así porque aunque los resultados lleven su tiempo, algo que dijimos, estas políticas están dando sus frutos y hay indicadores positivos que son el prólogo o la primera página de la recuperación económica”, subrayó el jefe del Ejecutivo.

Ante un auditorio repleto de empresarios, a los que calificó de “imprescindibles” para salir de la crisis y les pidió “apoyo” y no “cejar en su empeño” de mejorar las cosas, Rajoy aseguró que España “está mejor que hace un año”, aunque reconoció que el paro, la ausencia de crecimiento y la falta de crédito “siguen ahí” y, por tanto, apeló a la necesidad de seguir trabajando “con intensidad” porque hasta que España no crezca, no se podrá decir “que las cosas van bien”. “Estamos en el buen camino, pero hay que perseverar”, reiteró.

Su ministro de Economía se encontraba en esos momentos a unos 340 kilómetros. En Santander, en las jornadas de verano, Luis de Guindos aseguraba que, sin datos definitivos, la economía española podría haber experimentado “un punto de inflexión” en el segundo trimestre, en el que habría sufrido una caída intertrimestral “más próxima al 0% que al 0,5%” del primer trimestre.

“El segundo trimestre ha sido mucho menos malo que el pasado, con un crecimiento negativo más próximo a cero”, ha añadido, para apostillar, no obstante, que “no se pueden lanzar campanas al vuelo”. Según ha dicho, “la principal fuente de recuperación económica es el sector exterior”, tanto que ha vaticinado que la balanza por cuenta corriente será positiva, seguramente por encima del 2% proyectado para final de año. En este punto, ha señalado que las exportaciones de mercancías estaban creciendo un 17% en abril en términos reales y que su crecimiento medio en los primeros cuatro meses del año ha sido del 8%.

Empresarios
El presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, José Luis Feito, ha incidido en el mensaje optimista, aunque no se ha privado de lanzar una carga de profundidad contra el Ejecutivo. “Ni siquiera el Gobierno puede impedir” la recuperación de la economía española en lo que resta de año.

Según ha explicado, los datos de paro, y de la actividad económica en los meses venideros van a ser mucho mejores de lo que hoy se espera por el consenso de los expertos.

El presidente de la organización, Juan Rosell, ha afirmado por su parte en presencia del jefe del Ejecutivo que el Gobierno “está siendo valiente” con sus reformas y “ha de seguir siéndolo” y le emplazó a no subir impuestos.

También la banca mostró su lado optimista. El presidente de La Caixa, la tercera entidad del país, ha asegurado hoy que ha llegado “la hora de cambiar el discurso y aceptar el optimismo desde el realismo” sobre la actual situación de la economía española, de la que ha destacado la ganancia de competitividad que ha registrado en los últimos años.

FUENTE: Cinco Días

NOTA DE AVISO – PROXECTOS DE EQUIPAMENTO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 € E ATA 200.000 € (2013)

Facemoslle chegar a información referente a publicación das bases reguladoras das axudas do Igape a PROXECTOS DE EQUIPAMENTO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 € E ATA 200.000 € (2013)

ORGANISMO

IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica

1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA

IG174 – PROXECTOS DE EQUIPAMENTO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 € E ATA 200.000 € (2013)

2. FINALIDADE / OBXECTIVO

Proxectos de equipamento das pemes no sector dos servizos cun investimento subvencionable entre 30.000 e 200.000 euros.

3. TIPOS DE APOIO

Axuda a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS

1. As pemes que teñan radicado algún centro de actividade de carácter permanente na Comunidade Autónoma de Galicia, desenvolvan no centro radicado en Galicia algunha actividade empresarial non excluída no Regulamento nº 800/2008, e acometan proxectos subvencionables.

2. Cumprindo os requisitos de domiciliación e actividade, poderán ser así mesmo beneficiarios:

a) As persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens, ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención. Neste caso, deberá nomearse un representante ou apoderado único con poder suficiente para cumprir as obrigas que como beneficiario lles correspondan á agrupación.

b) As agrupacións de interese económico.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarios as entidades que entren dentro da categoría de empresas en crise, segundo o Regulamento CE 800/2008. Tampouco poderán ser beneficiarias aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

4. Non poderán ter a condición de beneficiarios as entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei de subvencións de Galicia.

5. SECTORES INCENTIVABLES

O proxecto subvencionable deberá, en todo caso, estar vinculado á consolidación ou posta en marcha dalgunha da seguintes actividades do sector sevizos independentemente de calquera outra que, ademais, desempeñe o solicitante:

a) A construción.
b) O comercio por xunto e o comercio polo miúdo: reparación de vehículos de motor e motocicletas (CNAE 09: grupos 45.1, 45.2 e 45.4)
c) O transporte e almacenamento.
d) Servizos hostaleiros de aloxamento.
e) Servizos de información e comunicacións.
f) Seguros, reaseguros e fondos de pensións excepto seguridade social obrigatoria, actividades financeiras auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros.
g) Actividades inmobiliarias.
h) Actividades profesionais, científicas e técnicas.
i) Actividades administrativas e servizos auxiliares.
j) Educación.
k) Actividades sanitarias e de servizos sociais.
l) Actividades artísticas, recreativas e de entretemento.
m) Outros servizos.

* Non serán subvencionables as seguintes actividades:

a) As actividades de produción primaria dos produtos agrarios e as actividades nos sectores da pesca e da acuicultura:
– CNAE 09: Divisións 01, 02, 03 e 05 (todos os grupos e clases agás 01.61, 01.62 e 02.40)
– CNAE 09: Grupo 10.2 (todas as clases) e clase 46.38

b) O sector da industria siderúrxica:
– CNAE 09: Grupos 24.1, 24.2 e 24.3 (todas as clases) e clases 24.51, 24.52

c) O sector de fibras sintéticas.

d) O sector do carbón e do aceiro:
– CNAE 09: División 05 (todos os grupos e clases)

e) O sector da construción naval:
– CNAE 09: Clase 30.11

6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO

a) Os proxectos subvencionables terán que acreditar a súa viabilidade técnica, económica, financeira e, se é o caso, medioambiental.

b) O beneficiario deberá achegar unha contribución financeira, exenta de calquera tipo de apoio público, de polo menos un 25% dos custos, xa sexa mediante os seus recursos propios ou mediante financiamento externo.

c) Os proxectos subvencionables non poderán ter comezado antes da presentación da solicitude no Igape. Ningún dos custos alegados, sobre os que se solicita subvención, poderán ser incorridos con carácter previo á solicitude da axuda; de ser así, o proxecto no seu conxunto sería non subvencionable. Serán subvencionables os investimentos e gastos, realizados e pagados unha vez presentada a solicitude de axuda e dentro do prazo concedido para a execución dos proxectos.

Un solicitante só poderá presentar unha solicitude por convocatoria. Para estes efectos, consideraranse como único solicitante as empresas pertencentes a un mesmo grupo empresarial ou vinculadas entre si.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO

Os proxectos que cumpran coas condicións necesarias serán avaliados de acordo co seguinte baremo xeral:

a) Sectores de servizos de apoio, comercialización ou directamente relacionados cos prioritarios relacionados no anexo IV a estas bases (15 puntos).
b) Empresa adscrita a un clúster galego legalmente constituído (5 puntos).
c) Compromiso de creación de emprego na peme. 3 puntos por cada novo emprego que se comprometan a crear respecto aos traballadores existentes a 1 de xaneiro do ano da convocatoria. 2 puntos adicionais se o compromiso relativo a algún dos empregos a crear nese período pertence a colectivos con dificultades de acceso ao emprego: persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, persoas desempregadas de máis de 45 anos, mozas e mozos menores de 30 anos, vítimas de violencia de xénero, persoas con discapacidade, persoas desempregadas que pertencen a colectivos en risco de exclusión social ou mulleres desempregadas (0 – 20 puntos).
d) Localización do proxecto dentro de Galicia, segundo o anexo III (0 – 20 puntos).
e) Grao de innovación:
i. A nivel de empresa:
1. Xeración dun novo servizo (15 puntos).
2. Procesos non realizados previamente (10 puntos)
3. Mellora ou automatización de procesos preexistentes (5 puntos)
ii. Orixe da innovación (lugar de fabricación dos activos que se van implantar):
1. Galicia (15 puntos)
2. Resto de España (10 puntos)
3. Estranxeiro (5 puntos)
f) A existencia de sistemas de calidade e de xestión ambiental certificados por entidade acreditada (10 puntos)

8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

a) Bens de equipamento de carácter tecnolóxico en xeral ligados directamente ao servizo prestado pola peme.

b) Equipamentos para proceso de datos.

c) Software ligado ao servizo prestado pola empresa, cos requisitos do Decreto 432/2009, do 11 de decembro. Non será subvencionable calquera software que apoie procesos internos da empresa (como o propio ERP da empresa).

d) Activos fixos destinados ao almacenaxe e loxística (estanterías, sistemas de automatización, etiquetaxe e lectura de datos, elementos de transporte interior).

e) Mobiliario e elementos decorativos, limitados ao 20% do investimento subvencionable total.

CONDICIÓNS DOS GASTOS SUBVENCIONABLES

– Os gastos subvencionables serán os realizados dentro do prazo de execución do proxecto. Este prazo iniciarase na data de presentación da solicitude de axuda e rematará na data establecida na resolución de concesión. Non se poderá incorrer en ningún dos custos alegados, sobre os cales se solicita subvención, con carácter previo á solicitude de axuda, de ser así, o proxecto no seu conxunto sería non subvencionable.

– Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei de contratos do sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren. A elección entre as ofertas presentadas deberán presentarse coa solicitude de axuda coa firma e selo orixinal do provedor.

– Os bens obxecto do investimento deberán ser adquiridos polo beneficiario en propiedade.

– O investimento terá que incluírse no activo da empresa e manterse no centro de traballo en Galicia durante os 3 anos seguintes ao remate do prazo de execución do proxecto.

– Todos os investimentos deberán realizarse en bens novos.

– No caso de investimento en activos intanxibles, para ser considerados subvencionables, deberán cumprir ademais os requisitos do artigo 5.6 das bases.

– Os investimentos e gastos previstos polo solicitante deberán ser especificados na solicitude, coa planificación anualizada destes.

– Quedan expresamente excluídos do ámbito de aplicación destas bases os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación e os impostos persoais sobre a renda.

– Os gastos subvencionables deberán ser contratados e pagados directamente entre o beneficiario da axuda e o provedor final. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores.

9. CONTÍA DAS AXUDAS

A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións especificadas nos apartados anteriores.

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. No caso de que o día final do prazo coincidise en sábado ou día inhábil en Santiago de Compostela, posporase ao día hábil seguinte.

Poderanse cubrir e obter os formularios a través da aplicación informática ata as 14.00 horas do día da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

11. INCOMPATIBILIDADES

Estas axudas son incompatibles con calquera outra liña de axudas ou subvencións para o mesmo proxecto cofinanciada con fondos ou instrumentos da UE.

Noutro caso, as axudas serán compatibles con calquera outra liña de subvencións, sempre que respecten as intensidades de axuda máxima: o 40% do gasto subvencionable para medianas empresas e o 50% do gasto subvencionable para pequenas empresas, excepto no sector do transporte que será o 30%.

12. REFERENCIA LEXISLATIVA

Resolución do 7 de xuño de 2013 (DOG Nº do 17/06/2013) – Bases reguladoras das axudas á reorientación e competitividade.

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN

INFORMACIÓN:

– nas oficinas territoriais do IGAPE
– no Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 902 300 903 ou 981 54 11 47
– a través de www.igape.es
– informa@igape.es

TRAMITACIÓN

Cubrir previamente un formulario descritivo das circunstancias do solicitante e do proxecto para o que solicita a subvención a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es

Co fin de prestar asistencia para cubrir o formulario, o Igape pon á disposición dos interesados o seu servizo de asistencia técnica, a través do mencionado enderezo da internet ou dos números de teléfono 902 30 09 03 ou 981 54 11 47

As solicitudes de axuda presentaranse mediante a instancia normalizada que se obterá de xeito obrigatorio na citada aplicación informática.

Xunto coa instancia de solicitude, presentarase a seguinte documentación:

a) Escritura ou documento xuridicamente válido de constitución e de nomeamento do representante legal e estatutos debidamente inscritos no rexistro competente e modificacións posteriores destes.
b) Certificado de sistemas de calidade e de xestión ambiental emitidos por entidade acreditada.
c) Certificado actualizado da Tesourería Xeral da Seguridade Social de afiliados adscritos ás contas de cotización da empresa por tipos de contrato, e de todos os centros de traballo da empresa en Galicia, ao peche do exercicio anterior á presentación da solicitude de axuda
d) No caso de que o solicitante sexa unha empresa pertencente a algún clúster galego: certificado expedido polo correspondente clúster da pertenza do solicitante ao dito clúster.
e) No caso de que o solicitante sexa unha agrupación sen personalidade xurídica: acordo notarial de constitución da agrupación detallando a descrición do proxecto para o que se solicita a axuda, os membros da agrupación, coa súa porcentaxe de participación no mesmo e a porcentaxe de subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios e o representante ou apoderado único da mesma e para cada un dos membros da agrupación, a documentación correspondente citada nas letras anteriores.
f) As tres ofertas que deba ter solicitado o beneficiario, de acordo co establecido no artigo 5.3 das bases reguladoras.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través da instancia de solicitude normalizada co IDE (anexo I), accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es segundo o artigo 9.7 das bases.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel no rexistro xeral dos servizos centrais do Igape, no rexistro da Axencia Galega de Innovación (GAIN), nas oficinas territoriais do Igape ou por calquera dos medios establecidos no art. 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común utilizando a instancia de solicitude normalizada (anexo I) co IDE, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, acompañada da documentación establecida, en orixinal ou copia cotexada.

14. OBSERVACIÓNS

O prazo de execución dos proxectos non poderá superar o 30 de setembro de 2014.

Os beneficiarios deberán presentar a solicitude de cobramento da subvención no prazo improrrogable dun mes desde o remate do prazo de execución establecido na resolución de concesión sen que nunca poida exceder do 30 de outubro do 2014.

NOTA DE AVISO – PROXECTOS DE EQUIPAMENTO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 € E ATA 200.000 € (2013)